HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI HỌC

Tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ về các tài khoản của HỌC VIÊN, SINH VIÊN như gmail (msv@hunre.edu.vn), tài khoản truy cập cổng thông tin sinh viên. Do số lượng Sinh viên yêu cầu hỗ trợ rất nhiều nên bộ phận CNTT sẽ xử lý lần lượt. Sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ từ 24h - 48h, các bạn học viên, sinh viên chủ động truy cập trang web https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-ho-tro-doi-voi-tai-khoan-sinh-vien.html

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học vừa làm vừa học

THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 (02/11/2018)
Nhà trường thông báo về việc nộp học phí kỳ 1 - giai đoạn 2, năm học 2018-2019 của học viên, sinh viên như sau:

THÔNG BÁO

V/v Nộp học phí kỳ 1- giai đoạn 2,  năm học 2018-2019

           

Căn cứ vào Quyết định số 2098/QĐ-TĐHHN, ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Quy định mức thu học phí năm học 2018-2019;

Nhà trường thông báo về việc nộp học phí kỳ 1 - giai đoạn 2, năm học 2018-2019 của học viên, sinh viên như sau:

1. Mức nộp: Theo Quyết định số 2098/QĐ-TĐHHN, ngày 11/6/2018.

2. Hình thức nộp: Học viên, sinh viên nộp học phí theo hình thức online. Số tiền, số tín chỉ chính thức học viên, sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để biết chi tiết.

3. Thời hạn nộp học phí: Từ ngày 31/10/2018 ngày 26/11/2018. Sau thời hạn trên sinh viên không hoàn thành việc đóng học phí sẽ không được vào thi các học phần của giai đoạn 2 - học kỳ 1, năm học 2018-2019.

Vậy, Nhà trường thông báo để sinh viên, học viên được biết. Yêu cầu các Khoa, bộ môn quản lý sinh viên, học viên; Chủ nhiệm lớp, Lớp trưởng các lớp thông báo và đôn đốc sinh viên, học viên thực hiện./.

         

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Phó Hiệu trưởng (để biết);

- Các Khoa, Bộ môn có sinh viên (thực hiện);

- Các phòng: ĐT, KHTC, TTGDTX;

- Gửi tin nhắn vào cổng thông tin học viên, sinh viên (thực hiện);

- Chủ nhiệm lớp (thực hiện);

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, CTSV(2).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Anh Huy

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 443

Lượt truy cập: 868868